Tr?i qua nhi?u n?m xy d?ng v pht tri?n, ??n nay Quang Pht ? v ?ang l?n m?nh v? n?ng l?c v quy m ho?t ??ng. V?i cc ho?t ??ng chnh l:

 + Kinh doanh C?ng.

+ D?ch v? xu?t nh?p kh?u.

+ Xy d?ng cng nghi?p, dn d?ng, giao thng, th?y l?i.

+ B?c x?p, v?n chuy?n hng ha t?i C?ng th?y n?i ??a.
+ D?ch v? cho thu kho l?nh

 

D?ch v? cho thu kho l?nh t?i Quang Pht - Mng ci

Nhi?t ?? s? d?ng: 0 ~ - 25 ?? C

Di?n tch kho: 47m7 x 20m x 6m42 ( L x W x H) - Kho chia : 4 ng?n

S? d?ng: dng ?? cho thu t?i c?ng Mng Ci

My s? d?ng:

- C?m my nn dn ng?ng: 9 C?m my nn Bitzer cng su?t 40HP/1 c?m nh?p kh?u t? ??c.

- Dn l?nh cng nghi?p: 9 dn l?nh cng nghi?p hi?u LUVE nh?p kh?u t? Italy.

Hnh ?nh cng trnh do nh th?u kho l?nh Thi Ng?c Tu?n xc ti?n v th?c hi?n:

Panel PU - taiwan t?m cch nhi?t PU
T?m cch nhi?t sn panel pu khng tn Cch nhi?t sn b tng
Chi?u cao kho 6m42 Di?n tch kho 47m7 x 20m x 6m42
Cch nhi?t PU sn L?p ??t c?m dn l?nh cng nghi?p
Dn l?nh LUVE - Ytaly L?p ??t t?m cch nhi?t panel PU
Chi?u cao kho tnh t? sn 6m42
Panel lin k?t b?i kha camlock Cng trnh l?p ??t kho l?nh
Thi cng h? th?ng sn cch nhi?t panel Hon thi?n v? kho ng?n 1
L?p dn l?nh cng nghi?p
kho l?nh s? d?ng c?a tr??t
m?t b?ng khi ?ang thi cng c?a kho dng ?? nh?p xu?t container
l?p ??t c?a kho l?nh
Dn l?nh LUVE H? th?ng chi?u sng cao p
Thi cng h? th?ng cch nhi?t sn kho
Thi cng cch ?m sn kho Thi cng h? th?ng ?ng thng kh sn kho
Cch nhi?t sn kho
l?p ??t dn l?nh cng nghi?p 40HP
Dn nng cng nghi?p 40HP Thi cng l?p ??t dn nng Bitzer
Dn nng 40HP - l?p ??t 9 c?m H? th?ng ?i?n v l?p ??t ?ng d?n gas
Dn l?nh khi nh?p v? c?ng Ki?m tra v ti?n hnh l?p ??t
Kho l?nh khi l?p ??t hon thi?n
Hng ch?y th? nhi?t ?? -22 ?? C Hng ?ng l?nh
v?n hnh ch?y my kho l?nh cho thu t?i mng ci


T? li?u l?p ??t kho l?nh do cty Thi Ng?c Tu?n th?c hi?n thng 06 n?m 2011.

 

 N?ng su?t x?p d? trung bnh 20 container/gi?/c?n c?u (03 c?n c?u b? di ??ng Liebherr).

X?p d? cc lo?i thi?t b? d? n ??ng b?, s?n ph?m thp, hng ho thng th??ng khc. N?ng su?t x?p d? s?n ph?m thp ??t 2.500T/ ngy/ c?n c?u.

X?p d? v ?ng bao phn bn, la m, ???ng th, th?c ?n gia sc (10 dy chuy?n t? ??ng). N?ng su?t x?p d?, ?ng bao phn bn ??t trung bnh 25T/ gi?/ dy chuy?n.

X?p d? cc lo?i hng siu tr??ng - siu tr?ng (t?i tr?ng ln ??n 150T khi ??u hai c?n c?u b? di ??ng Liebherr).

Ki?m ??m, giao nh?n hng ha v container thng qua C?ng v kho bi.

V?i di?n tch kho 11.520m v di?n tch bi 200.000m C?ng c ?? ?i?u ki?n b?o qu?n an ton cc lo?i hng ho v container, k? c? hng siu tr??ng-siu tr?ng , hng ??c h?i, nguy hi?m.

C?ng cung c?p ?i?n (h? th?ng ?i?n l??i v my pht ?i?n d? phng) v b?o qu?n container l?nh.

Cung c?p d?ch v? s?a ch?a container cc lo?i v?i x??ng s?a ch?a c?a C?ng v cc ??n v? v? tinh c?a C?ng. 

C?ng B?n Ngh l m?t trong nh?ng doanh nghi?p ??u tin c?a Vi?t Nam ???c c?p gi?y php kinh doanh kho ngo?i quan v?i 04 kho c t?ng di?n tch 4.320m (n?m 1994), c th? b?o qu?n an ton t?t c? cc lo?i hng ha v ?ang ho?t ??ng c hi?u qu?.

CNG TY TNHH QUANG PHT

?i?n tho?i: 033.3883719

??a ch?: Khu 1 - Ka Long - Mng Ci - Qu?ng Ninh

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


 
Cc tin cng chuyn m?c
Bảng quảng cáo

Doanh nghi?p uy tn

Kho l?nh cho thu Qu?ng Ninh

News image

Tr?i qua nhi?u n?m xy d?ng v pht tri?n, ??n nay Quang Pht ? v ?ang l?n m?nh v? n?ng l?c v quy m ho?t ??ng. V?i cc ho?t ??ng chnh l:  + Kinh doanh C?ng. + D?ch v? xu?t nh?p kh?u. + Xy d?ng cng nghi?p, dn d?ng, giao thng, th?y l?i. + B?c x?p, v?n chuy?n hng ha t?i C?ng th?y n?i ??a.+ D?ch v? cho thu kho l?nh...

Kho l?nh Hong Lai

News image

Cng ty C? PH?N XU?T NH?P KH?U HONG LAI ???c chuy?n ??i t? Cng ty TNHH TM XNK Hong Lai. V?i b? dy kinh nghi?m h?n 20 n?m, Cty CP XNK Hong Lai l m?t trong nh?ng doanh nghi?p hng ??u trong l?nh v?c ch? bi?n v xu?t kh?u h?i s?n. T? n?m 2000 ??n nay, chng ti ? t?ng b??c ??u t? v ??a vo ho?t ??ng h? th?ng kho l?nh cho thu c s?c ch?a 50.000 t?n v?i trang thi?t b? hi?n ??i v cc d?ch v? ??u ???c qu?n l theo tiu chu?n ISO 9001:2000....

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i

News image

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i th??ng (TRANSIMEX - SAIGON) l m?t trong nh?ng Cng ty hng ??u trong l?nh v?c giao nh?n hng ha XNK. H?n 27 n?m h?at ??ng, v??t qua nhi?u th?ng tr?m v th? thch trn th??ng tr??ng, Transimex Saigon khng ng?ng l?n m?nh c? v? quy m l?n ch?t l??ng, ngy cng ???c khch hng trong v ngoi n??c tn nhi?m. ?nh gi v? quy m kinh doanh c?ng nh? kinh nghi?m th?c ti?n hi?n t?i Transimex Saigon ?ang n?m trong top 3 doanh nghi?p hng ??u ho?t ??ng trong l?nh v?c Logistics t?i Vi?t Nam (??ng sau Gemadept v Vinatrans)....

Cng Ty CP ANPHA-AG

News image

S? m?nhc?a C...

Nh th?u l?p ??t kho l?nh cng nghi?p

Gi?i thi?u Cng ty

Trong l?nh v?c l?nh cng nghi?p, ??c bi?t l h? th?ng l?nh cho cc nh my ch? bi?n thu? s?n & th?c ph?m, THI NG?C TU?N ?ang ???c ?nh gi l ??n v? n?ng l?c th?c hi?n nh?ng d? n l?n, t? vi?c l?p k? ho?ch, t? v?n, thi?t k?, cung c?p thi?t b? v thi cng tr?n gi cng trnh.

Ho?t ??ng h?u mi ???c t? ch?c chu ?o c?ng l m?t y?u t? quan tr?ng quy?t ??nh tu?i th? cng trnh.

" alt="News image" style="width:70px;height:56px;margin: 3px;" />

Gi?i...

Bảng quảng cáo
Tag: kho lanh cong nhiep

Kho lanh, kho l?nh, kho lanh cong nghiep, kho lanh bao quan, kho lanh cho thue, lap dat kho lanh,  kho lanh cap dong, kho mat, lanh cong nghiep, l?nh cng nghi?p, dien lanh, ?i?n l?nh, kho lanh thuc pham, kho lanh trai cay, kho lanh thuy san, kho lanh nong san, kho lanh duoc pham, kho lanh vacxin, kho cap dong, ham dong gio, dan lanh, dan nong, cua kho lanh, c?a kho l?nh, cua ban le kho lanh, cua lua kho lanh, cua keo kho lanh, cua nhap hang kho lanh, vat tu dien lanh, thiet bi dien lanh, tam cach nhiet, panel pu, panel ps, panel eps, ong dong, gas lanh, chiller, rmv, tu lanh trung bay, tu lanh cong nghiep, tu cap dong, may lam da vien, may lam nuoc da, evapor, condenser, air conditioner, cold storage, tecumseh, eco, emerson, bitzer, copland, sayo, daikin, bock, danfoss, dixell.Thiết kế web bởi Thết kế web