Gi?i thi?u cng ty

http://chothuekholanh.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/562661kho_lanh_cong_nghiep_01.jpglink
http://chothuekholanh.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/590750kho_lanh_cong_nghiep_04.jpglink
http://chothuekholanh.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/210701kho_lanh_cong_nghiep_06.jpglink
http://chothuekholanh.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/631970kho_lanh_cong_nghiep_09.jpglink
http://chothuekholanh.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/791638kho_lanh_cong_nghiep_10.jpglink

Trong l?nh v?c l?nh cng nghi?p, ??c bi?t l h? th?ng l?nh cho cc nh my ch? bi?n thu? s?n & th?c ph?m, THI NG?C TU?N ?ang ???c ?nh gi l ??n v? n?ng l?c th?c hi?n nh?ng d? n l?n, t? vi?c l?p k? ho?ch, t? v?n, thi?t k?, cung c?p thi?t b? v thi cng tr?n gi cng trnh.

Ho?t ??ng h?u mi ???c t? ch?c chu ?o c?ng l m?t y?u t? quan tr?ng quy?t ??nh tu?i th? cng trnh. 
Hng tr?m cng trnh, h? th?ng l?nh do THI NG?C TU?N thi?t k?, ch? t?o v l?p ??t ? v?n hnh an ton, b?n b? trong nhi?u n?m qua. ??c bi?t, THI NG?C TU?N t? ho l ??n v? lun ?i tin phong trong vi?c nghin c?u, s?n xu?t nh?ng thi?t b? th? h? m?i cho ngnh ch? bi?n thu? s?n....

THI NG?C TU?N CHUYN CUNG C?P CC D?CH V? SAU:

 S?n xu?t panel PU/EPS ch?t l??ng cao, l?p ??t nhanh chng d? dng.

 Cung c?p l?p ??t h?m ?ng gi, kho l?nh, kho c?p ?ng s? d?ng trong nghnh ch? bi?n th?y s?n, th?c ph?m v b?o qu?n tri cy. Nhi?t ?? s? d?ng t?(+5oC -> -25oC).

 Cung c?p l?p ??t cc lo?i t?m cch nhi?t PANEL PU , PANEL PES . C?a kho inox ?ng d?ng trong ngnh y t?, phng s?ch , s?n xu?t cc thi?t b? ?i?n t? bn d?n.

 Thi cng cc h? th?ng l?nh cng nghi?p, l?nh trung tm Chiller, RMV.

 D?ch v? cung ?ng cho thu kho l?nh cng nghi?p nhi?t ?? t? +10 ??n -25 ?? C.

 S?n xu?t cc lo?i t? l?nh Inox, ?ng d?ng trong siu th?, nh hng, phng tr?ng by s?n ph?m (nh?n ??t hng theo cataloge theo yu c?u khch hng ). 

 D?ch v? s?a ch?a My l?nh, Kho l?nh, l?nh cng nghi?p

Chnh sch ch?t l??ng

Cng ty TNT ph?n ??u tr? thnh m?t cng ty hng ??u trong l?nh v?c cung c?p cc s?n ph?m, v d?ch v? trong h? th?ng nh cung c?p cc d? n ngnh l?nh cng nghi?p, th?a mn cc nhu c?u v s? mong ??i c?a khch hng. 

?? th?c hi?n ???c chnh sch trn, chng ti cam k?t:

- ??m b?o phn ph?i cc s?n ph?m, d?ch v? v d? n ??t tiu chu?n ph h?p v?i yu c?u c?a m?i khch hng.

- ?p ?ng cc yu c?u v? k? thu?t, ti?n ?? thi cng ?ng theo th?a thu?n cho t?ng cng trnh, d? n; 

- Lun gim st v ?o l??ng qu trnh phn ph?i s?n ph?m, d?ch v? ?? ??m b?o r?ng vi?c phn ph?i ph h?p v?i cc qui trnh ? ???c thi?t l?p;

- ?o t?o thch h?p, ch?m lo ??i s?ng, ?i?u ki?n v mi tr??ng lm vi?c cho nhn vin;

- Khng ng?ng c?i ti?n h? th?ng qu?n l ?? ??m b?o s?n ph?m, d?ch v? v d? n c?a cng ty ngy cng han thi?n v? m?t ch?t l??ng, th?a mn yu c?u c?a khch hng.

V?n ha cng ty

N?ng l?c, kht v?ng, trung th?c l nh?ng ??c tr?ng ch? ??o c?a v?n ha cng ty.

Ba y?u t? trn ??m b?o t?o nn gi tr? cng ty b?ng vi?c th?c hi?n cc cam k?t v?i khch hng, v?i nhn vin v x h?i trong cc h?at ??ng v cng vi?c ph h?p.

Nguyn t?c kinh doanh

Trch nhi?m, Tn tr?ng v hi?u r yu c?u khch hng l cha kha thnh cng v t?o nn gi tr? c?a TNT.

Trch nhi?m, tn tr?ng v quy?t tm l n?n t?ng t?o nn s?c m?nh c?a cng ty. K? thu?t v??t tr?i, tinh th?n tin phong v kh? n?ng thch ?ng ton di?n, ? l gia ti v t??ng lai c?a chng ti.

Cha kha d?n t?i thnh cng l ton th? cng ty hi?u r v p d?ng nh?ng nguyn t?c kinh doanh ch?ng t? th?c trch nhi?m c?a m?i c nhn, cng ty, tn tr?ng quan ?i?m v cc yu c?u c?a nhau v cng quy?t tm ??t ???c th?ng l?i.

Chi?n l??c

Pht tri?n trn n?n t?ng cng ngh? v ki?n th?c ?ng d?ng, chng ti cung c?p cc s?n ph?m, gi?i php v d?ch v? ?p ?ng cc yu c?u v? thi?t b? v h? th?ng ?i?n c?a khch hng.

Chng ti ph?n ??u cho s? pht tri?n c?a cng ty b?ng vi?c t?p trung vo th? m?nh ch? y?u trong k? thu?t t? ??ng ha, ?i?u khi?n v phn ph?i ?i?n.

Ph??ng th?c kinh doanh d?a trn n?n t?ng c?a s? ??nh h??ng v th?c hi?n cc gi tr? c? b?n, hi?u su?t cao, vai tr lnh ??o t?t, lm vi?c cng nhau v chia s? l?i ch v?i khch hng.

 
Bảng quảng cáo

Doanh nghi?p uy tn

Kho l?nh cho thu Qu?ng Ninh

News image

Tr?i qua nhi?u n?m xy d?ng v pht tri?n, ??n nay Quang Pht ? v ?ang l?n m?nh v? n?ng l?c v quy m ho?t ??ng. V?i cc ho?t ??ng chnh l:  + Kinh doanh C?ng. + D?ch v? xu?t nh?p kh?u. + Xy d?ng cng nghi?p, dn d?ng, giao thng, th?y l?i. + B?c x?p, v?n chuy?n hng ha t?i C?ng th?y n?i ??a.+ D?ch v? cho thu kho l?nh...

Kho l?nh Hong Lai

News image

Cng ty C? PH?N XU?T NH?P KH?U HONG LAI ???c chuy?n ??i t? Cng ty TNHH TM XNK Hong Lai. V?i b? dy kinh nghi?m h?n 20 n?m, Cty CP XNK Hong Lai l m?t trong nh?ng doanh nghi?p hng ??u trong l?nh v?c ch? bi?n v xu?t kh?u h?i s?n. T? n?m 2000 ??n nay, chng ti ? t?ng b??c ??u t? v ??a vo ho?t ??ng h? th?ng kho l?nh cho thu c s?c ch?a 50.000 t?n v?i trang thi?t b? hi?n ??i v cc d?ch v? ??u ???c qu?n l theo tiu chu?n ISO 9001:2000....

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i

News image

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i th??ng (TRANSIMEX - SAIGON) l m?t trong nh?ng Cng ty hng ??u trong l?nh v?c giao nh?n hng ha XNK. H?n 27 n?m h?at ??ng, v??t qua nhi?u th?ng tr?m v th? thch trn th??ng tr??ng, Transimex Saigon khng ng?ng l?n m?nh c? v? quy m l?n ch?t l??ng, ngy cng ???c khch hng trong v ngoi n??c tn nhi?m. ?nh gi v? quy m kinh doanh c?ng nh? kinh nghi?m th?c ti?n hi?n t?i Transimex Saigon ?ang n?m trong top 3 doanh nghi?p hng ??u ho?t ??ng trong l?nh v?c Logistics t?i Vi?t Nam (??ng sau Gemadept v Vinatrans)....

Cng Ty CP ANPHA-AG

News image

S? m?nhc?a C...

Nh th?u l?p ??t kho l?nh cng nghi?p

Gi?i thi?u Cng ty

Trong l?nh v?c l?nh cng nghi?p, ??c bi?t l h? th?ng l?nh cho cc nh my ch? bi?n thu? s?n & th?c ph?m, THI NG?C TU?N ?ang ???c ?nh gi l ??n v? n?ng l?c th?c hi?n nh?ng d? n l?n, t? vi?c l?p k? ho?ch, t? v?n, thi?t k?, cung c?p thi?t b? v thi cng tr?n gi cng trnh.

Ho?t ??ng h?u mi ???c t? ch?c chu ?o c?ng l m?t y?u t? quan tr?ng quy?t ??nh tu?i th? cng trnh.

" alt="News image" style="width:70px;height:56px;margin: 3px;" />

Gi?i...

Bảng quảng cáo
Tag: kho lanh cong nhiep

Kho lanh, kho l?nh, kho lanh cong nghiep, kho lanh bao quan, kho lanh cho thue, lap dat kho lanh,  kho lanh cap dong, kho mat, lanh cong nghiep, l?nh cng nghi?p, dien lanh, ?i?n l?nh, kho lanh thuc pham, kho lanh trai cay, kho lanh thuy san, kho lanh nong san, kho lanh duoc pham, kho lanh vacxin, kho cap dong, ham dong gio, dan lanh, dan nong, cua kho lanh, c?a kho l?nh, cua ban le kho lanh, cua lua kho lanh, cua keo kho lanh, cua nhap hang kho lanh, vat tu dien lanh, thiet bi dien lanh, tam cach nhiet, panel pu, panel ps, panel eps, ong dong, gas lanh, chiller, rmv, tu lanh trung bay, tu lanh cong nghiep, tu cap dong, may lam da vien, may lam nuoc da, evapor, condenser, air conditioner, cold storage, tecumseh, eco, emerson, bitzer, copland, sayo, daikin, bock, danfoss, dixell.Thiết kế web bởi Thết kế web