Thứ ba, 19 Tháng 7 2011 00:01
?y l D? n kho ch?a LPG l?nh ??u tin c?a Vi?t Nam, cho php PVGas c nh?ng gi?i php tng tr? LPG v?i kh?i l??ng l?n, gp ph?n ?n ??nh an ninh n?ng l??ng qu?c gia.
Chi tiết
 
Thứ hai, 18 Tháng 7 2011 23:59
Ngy 19/11, t?i C?m cng trnh Kh Th? V?i - KCN Ci Mp, x Ph??c Ha, huy?n Tn Thnh, t?nh B R?a - V?ng Tu, T?ng cng ty Kh Vi?t Nam v Lin danh T?ng cng ty c? ph?n Xy l?p D?u kh Vi?t Nam (HNX: PVX) - Cng ty Daewoo Engineering t? ch?c Kh?i cng xy d?ng D? n kho ch?a LPG l?nh Th? V?i. D? n kho ch?a LPG l?nh Th? V?i c t?ng v?n ??u t? h?n 2.517,13 t? ??ng do T?ng cng ty Kh Vi?t Nam (PVGas) lm ch? ??u t?.
Chi tiết
 
Kho l?nh lotte
Thứ hai, 18 Tháng 7 2011 23:47

CNG SU?T KHO L?NH LOTTE - SEA LOGISTICS CO.LTD

10 phng v?i di?n tch v nhi?t ?? khc nhau ty vo nhu c?u c?a t?ng khch hng. T?ng di?n tch: 4ha

Chi tiết
 
Thứ hai, 18 Tháng 7 2011 23:42

S? ph?c h?i c?a n?n kinh t? v t?ng tr??ng xu?t nh?p kh?u khi?n cho nhu c?u v? d?ch v? kho l?nh ???c d? bo s? ngy cng t?ng nhi?t.

N?m 2009, kim ng?ch xu?t kh?u th?y s?n ??t 4,2 t? USD, chi?m h?n 27% t?ng kim ng?ch xu?t kh?u nng, lm, th?y s?n c?a Vi?t Nam v m?c ny d? ki?n s? ti?p t?c duy tr trong n?m nay. Trn c? s? ?, ng Tr??ng ?nh He, T?ng Th? k Hi?p h?i Ch? bi?n v Xu?t kh?u Th?y s?n Vi?t Nam (VASEP), nh?n ??nh, nhu c?u v? kho l?nh ph?c v? cc m?t hng xu?t kh?u v?n cn kh l?n.

Chi tiết
 
Thứ hai, 18 Tháng 7 2011 23:37

Sau g?n 10 thng kh?i cng xy d?ng, kho l?nh Lotte-Sea c?a T?p ?on LOTTE Hn Qu?c ? hon thnh v ?i vo ho?t ??ng t? thng 6/2009.

Nh?m ?p ?ng nhu c?u l?u tr? hng ha c?a cc doanh nghi?p th?y h?i s?n v cc m?t hng ?ng l?nh khc trong v ngoi n??c, T?p ?on LOTTE c?a Hn Qu?c ? ??u t? xy d?ng m?t h? th?ng kho l?u tr? hng ha LOTTE-SEA (bao g?m kho l?nh, kho mt v kho kh) v?i h? th?ng trang thi?t b? cng chu?i d?ch v? hi?n ??i vo lo?i t?t nh?t Vi?t Nam hi?n nay.

Chi tiết
 
Thứ hai, 18 Tháng 7 2011 23:34

Theo quy chu?n qu?c gia Vi?t Nam, cc s?n ph?m thu? s?n ?ng l?nh tr??c khi ??a vo b?o qu?n ? kho l?nh ph?i ??t nhi?t ?? -18 ??C.

Trong khi cc DN ?ang trng ch? B? NN&PTNT ban hnh Thng t? s?a ??i, b? sung ?i?u 16 & ?i?u 17 c?a Thng t? 06/2010/TT-BNNPTNT quy ??nh trnh t?, th? t?c ki?m d?ch th?y s?n, s?n ph?m th?y s?n th nhi?u DN t?i Ninh Thu?n, Bnh Thu?n, ??ng Nai, Bnh Ph??c, Bnh D??ng, Tp.H? Ch Minh, B R?a - V?ng Tu, Long An, Ti?n Giang, B?n Tre, Ty Ninh l?i th?y lo l?ng khi nh?n ???c thng bo t? C? quan Th y Vng VI v? vi?c chu?n b? ti?n hnh ki?m tra ?i?u ki?n v? sinh th y n?i b?o qu?n th?y s?n, s?n ph?m th?y s?n trong th?i gian cch ly ch? k?t qu? ki?m d?ch.

Chi tiết
 
Thứ hai, 18 Tháng 7 2011 22:59

Ngy 12/06/2010, cng ty Preferred Freezer Services (PFS) ? khai tr??ng kho l?nh ??n l?n nh?t v hi?n ??i nh?t ?ng Nam t?i Tp. H? Ch Minh.


kho l?nh do Preferred Freezer Services (PFS), cng ty 100% v?n n??c ngoi v ? ???c c?p php ho?t ??ng t?i Vi?t Nam  ??u t? xy d?ng. Theo cc chuyn gia cng ngnh, kho l?nh c chi?u cao 20m, v?i nhi?t ?? lun ???c gi? ? m 200C v s?c ch?a 226.500 m ny l kho l?nh ??n l?n nh?t khu v?c ?ng Nam .
Chi tiết
 
Các tin khác...
Trang: 12
Bảng quảng cáo

Doanh nghi?p uy tn

Kho l?nh cho thu Qu?ng Ninh

News image

Tr?i qua nhi?u n?m xy d?ng v pht tri?n, ??n nay Quang Pht ? v ?ang l?n m?nh v? n?ng l?c v quy m ho?t ??ng. V?i cc ho?t ??ng chnh l:  + Kinh doanh C?ng. + D?ch v? xu?t nh?p kh?u. + Xy d?ng cng nghi?p, dn d?ng, giao thng, th?y l?i. + B?c x?p, v?n chuy?n hng ha t?i C?ng th?y n?i ??a.+ D?ch v? cho thu kho l?nh...

Kho l?nh Hong Lai

News image

Cng ty C? PH?N XU?T NH?P KH?U HONG LAI ???c chuy?n ??i t? Cng ty TNHH TM XNK Hong Lai. V?i b? dy kinh nghi?m h?n 20 n?m, Cty CP XNK Hong Lai l m?t trong nh?ng doanh nghi?p hng ??u trong l?nh v?c ch? bi?n v xu?t kh?u h?i s?n. T? n?m 2000 ??n nay, chng ti ? t?ng b??c ??u t? v ??a vo ho?t ??ng h? th?ng kho l?nh cho thu c s?c ch?a 50.000 t?n v?i trang thi?t b? hi?n ??i v cc d?ch v? ??u ???c qu?n l theo tiu chu?n ISO 9001:2000....

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i

News image

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i th??ng (TRANSIMEX - SAIGON) l m?t trong nh?ng Cng ty hng ??u trong l?nh v?c giao nh?n hng ha XNK. H?n 27 n?m h?at ??ng, v??t qua nhi?u th?ng tr?m v th? thch trn th??ng tr??ng, Transimex Saigon khng ng?ng l?n m?nh c? v? quy m l?n ch?t l??ng, ngy cng ???c khch hng trong v ngoi n??c tn nhi?m. ?nh gi v? quy m kinh doanh c?ng nh? kinh nghi?m th?c ti?n hi?n t?i Transimex Saigon ?ang n?m trong top 3 doanh nghi?p hng ??u ho?t ??ng trong l?nh v?c Logistics t?i Vi?t Nam (??ng sau Gemadept v Vinatrans)....

Cng Ty CP ANPHA-AG

News image

S? m?nhc?a C...

Nh th?u l?p ??t kho l?nh cng nghi?p

Gi?i thi?u Cng ty

Trong l?nh v?c l?nh cng nghi?p, ??c bi?t l h? th?ng l?nh cho cc nh my ch? bi?n thu? s?n & th?c ph?m, THI NG?C TU?N ?ang ???c ?nh gi l ??n v? n?ng l?c th?c hi?n nh?ng d? n l?n, t? vi?c l?p k? ho?ch, t? v?n, thi?t k?, cung c?p thi?t b? v thi cng tr?n gi cng trnh.

Ho?t ??ng h?u mi ???c t? ch?c chu ?o c?ng l m?t y?u t? quan tr?ng quy?t ??nh tu?i th? cng trnh.

" alt="News image" style="width:70px;height:56px;margin: 3px;" />

Gi?i...

Bảng quảng cáo
Tag: kho lanh cong nhiep

Kho lanh, kho l?nh, kho lanh cong nghiep, kho lanh bao quan, kho lanh cho thue, lap dat kho lanh,  kho lanh cap dong, kho mat, lanh cong nghiep, l?nh cng nghi?p, dien lanh, ?i?n l?nh, kho lanh thuc pham, kho lanh trai cay, kho lanh thuy san, kho lanh nong san, kho lanh duoc pham, kho lanh vacxin, kho cap dong, ham dong gio, dan lanh, dan nong, cua kho lanh, c?a kho l?nh, cua ban le kho lanh, cua lua kho lanh, cua keo kho lanh, cua nhap hang kho lanh, vat tu dien lanh, thiet bi dien lanh, tam cach nhiet, panel pu, panel ps, panel eps, ong dong, gas lanh, chiller, rmv, tu lanh trung bay, tu lanh cong nghiep, tu cap dong, may lam da vien, may lam nuoc da, evapor, condenser, air conditioner, cold storage, tecumseh, eco, emerson, bitzer, copland, sayo, daikin, bock, danfoss, dixell.Thiết kế web bởi Thết kế web