Thứ hai, 09 Tháng 8 2010 12:24


11 thng ??u n?m, xu?t kh?u thu? s?n c?a c? n??c ??t 1.106.849 t?n, tr? gi 3,877 t? USD, gi?m l?n l??t 3,3% v 7,4% so v?i cng k? n?m ngoi. ??c tnh kim ng?ch XK thu? s?n c? n?m 2009 s? ??t  trn 4,2 t? USD, gi?m kho?ng 6,6% so v?i n?m 2008.

2. Kh?ng ho?ng nguyn li?u ch? bi?n thu? s?n, khi?n gi t?ng: N?m 2009 l n?m kh?ng ho?ng thi?u nguyn li?u cc lo?i thu? s?n xu?t kh?u chnh c?a Vi?t Nam.  S?n l??ng thu? s?n nui nh? tm v c tra gi?m do n?m 2008 nng dn b? th?t thu nn gi?m di?n tch nui vo n?m 2009, bn c?nh nguyn nhn chi ph ??u vo t?ng m?nh nh? th?c ?n nui t?ng. S?n l??ng thu? s?n khai thc c?ng gi?m m?nh do ?nh h??ng c?a cc c?n bo l?n, chi ph x?ng d?u t?ng v s? ki?n Trung Qu?c c?m bi?n c?ng ?nh h??ng ?ng k?.

3.  Nga nh?p kh?u thu? s?n Vi?t Nam tr? l?i: Sau khi xem xt cc bi?n php Vi?t Nam ? p d?ng trong l?nh v?c ??m b?o CL v ATTS, cc s?n ph?m c v h?i s?n xu?t kh?u vo Lin bang Nga, VPSS ? cho php nh?p kh?u cc l hng c v h?i s?n c?a 30 doanh nghi?p Vi?t Nam. Vi?c h?n ch? s? l??ng doanh nghi?p ???c php xu?t kh?u l nguyn nhn chnh khi?n xu?t kh?u vo th? tr??ng ny gi?m m?nh so v?i cng k? n?m ngoi. Tnh ??n h?t thng 11/2009, th? tr??ng ny nh?p kh?u 46.344 t?n thu? s?n Vi?t Nam, tr? gi 80,68 tri?u USD, gi?m g?n 60% so v?i cng k? n?m ngoi, trong ? m?t hng c tra chi?m t?i 80% kim ng?ch v?i 63,9 tri?u USD, gi?m 63% so v?i cng k? n?m ngoi.


 10.  Quy ??nh IUU c?a EU c hi?u l?c t? 1/1/2010: Theo quy ??nh 1005/2008 ngy 29/09/2008 c?a H?i ??ng Chu u, t? ngy 01/01//2010, EU s? p d?ng lu?t IUU yu c?u t?t c? l hng h?i s?n khai thc ph?i c ch?ng nh?n khai thc h?i s?n, n?u thi?u s? khng ???c php xu?t vo EU. ?? gip doanh nghi?p thu? s?n v ng? dn hi?u v th?c hi?n quy ??nh ny, VASEP ? ph?i h?p v?i C?c Khai thc v B?o v? ngu?n l?i Thu? s?n, Nafiqad, B? NN & PTNT tuyn truy?n thng tin, t? ch?c cc bu?i h?i th?o t?p hu?n cho cc doanh nghi?p, ng? dn, ??i l v cc chi c?c ??a ph??ng v? cc v?n ?? lin quan ??n quy ??nh v vi?c th?c hi?n quy ??nh ny. Thng 12/2009, B? NN & PTNT ? ra quy?t ??nh 3477/Q?-BNN- KTBVNL v  3720 /Q?-BNN- KTBVNL ban hnh quy ch? ch?ng nh?n thu? s?n khai thc xu?t kh?u vo th? tr??ng Chu u ?? h??ng d?n th?c hi?n quy ??nh ny.
 ngu?n: www.lanhcongnghiep.com

 
Cc tin cng chuyn m?c
Bảng quảng cáo

Doanh nghi?p uy tn

Kho l?nh cho thu Qu?ng Ninh

News image

Tr?i qua nhi?u n?m xy d?ng v pht tri?n, ??n nay Quang Pht ? v ?ang l?n m?nh v? n?ng l?c v quy m ho?t ??ng. V?i cc ho?t ??ng chnh l:  + Kinh doanh C?ng. + D?ch v? xu?t nh?p kh?u. + Xy d?ng cng nghi?p, dn d?ng, giao thng, th?y l?i. + B?c x?p, v?n chuy?n hng ha t?i C?ng th?y n?i ??a.+ D?ch v? cho thu kho l?nh...

Kho l?nh Hong Lai

News image

Cng ty C? PH?N XU?T NH?P KH?U HONG LAI ???c chuy?n ??i t? Cng ty TNHH TM XNK Hong Lai. V?i b? dy kinh nghi?m h?n 20 n?m, Cty CP XNK Hong Lai l m?t trong nh?ng doanh nghi?p hng ??u trong l?nh v?c ch? bi?n v xu?t kh?u h?i s?n. T? n?m 2000 ??n nay, chng ti ? t?ng b??c ??u t? v ??a vo ho?t ??ng h? th?ng kho l?nh cho thu c s?c ch?a 50.000 t?n v?i trang thi?t b? hi?n ??i v cc d?ch v? ??u ???c qu?n l theo tiu chu?n ISO 9001:2000....

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i

News image

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i th??ng (TRANSIMEX - SAIGON) l m?t trong nh?ng Cng ty hng ??u trong l?nh v?c giao nh?n hng ha XNK. H?n 27 n?m h?at ??ng, v??t qua nhi?u th?ng tr?m v th? thch trn th??ng tr??ng, Transimex Saigon khng ng?ng l?n m?nh c? v? quy m l?n ch?t l??ng, ngy cng ???c khch hng trong v ngoi n??c tn nhi?m. ?nh gi v? quy m kinh doanh c?ng nh? kinh nghi?m th?c ti?n hi?n t?i Transimex Saigon ?ang n?m trong top 3 doanh nghi?p hng ??u ho?t ??ng trong l?nh v?c Logistics t?i Vi?t Nam (??ng sau Gemadept v Vinatrans)....

Cng Ty CP ANPHA-AG

News image

S? m?nhc?a C...

Nh th?u l?p ??t kho l?nh cng nghi?p

Gi?i thi?u Cng ty

Trong l?nh v?c l?nh cng nghi?p, ??c bi?t l h? th?ng l?nh cho cc nh my ch? bi?n thu? s?n & th?c ph?m, THI NG?C TU?N ?ang ???c ?nh gi l ??n v? n?ng l?c th?c hi?n nh?ng d? n l?n, t? vi?c l?p k? ho?ch, t? v?n, thi?t k?, cung c?p thi?t b? v thi cng tr?n gi cng trnh.

Ho?t ??ng h?u mi ???c t? ch?c chu ?o c?ng l m?t y?u t? quan tr?ng quy?t ??nh tu?i th? cng trnh.

" alt="News image" style="width:70px;height:56px;margin: 3px;" />

Gi?i...

Bảng quảng cáo
Tag: kho lanh cong nhiep

Kho lanh, kho l?nh, kho lanh cong nghiep, kho lanh bao quan, kho lanh cho thue, lap dat kho lanh,  kho lanh cap dong, kho mat, lanh cong nghiep, l?nh cng nghi?p, dien lanh, ?i?n l?nh, kho lanh thuc pham, kho lanh trai cay, kho lanh thuy san, kho lanh nong san, kho lanh duoc pham, kho lanh vacxin, kho cap dong, ham dong gio, dan lanh, dan nong, cua kho lanh, c?a kho l?nh, cua ban le kho lanh, cua lua kho lanh, cua keo kho lanh, cua nhap hang kho lanh, vat tu dien lanh, thiet bi dien lanh, tam cach nhiet, panel pu, panel ps, panel eps, ong dong, gas lanh, chiller, rmv, tu lanh trung bay, tu lanh cong nghiep, tu cap dong, may lam da vien, may lam nuoc da, evapor, condenser, air conditioner, cold storage, tecumseh, eco, emerson, bitzer, copland, sayo, daikin, bock, danfoss, dixell.Thiết kế web bởi Thết kế web