Thứ hai, 18 Tháng 7 2011 22:37

Sau gia nh?p WTO, cc lo?i th?c ph?m nh? th?t g, b, heo, v tri cy nh? cam, nho, to c xu?t x? t? Hoa K?, Brazil, c ???c nh?p vo Vi?t Nam v?i s? l??ng l?n. ?y l nguyn nhn d?n ??n tnh tr?ng cc kho l?nh ? TPHCM v cc t?nh ln c?n nh? Bnh D??ng, ??ng Nai tr? nn qu t?i.

Kho l?nh Swire ? Khu cng nghi?p (KCN) Sng Th?n (Bnh D??ng) l m?t trong nh?ng kho l?nh hi?n ??i nh?t khu v?c pha Nam v?i dy chuy?n ho?t ??ng v m hnh qu?n l c?a Th?y S?. ??i di?n qu?n l kho Swire cho bi?t, kho lun ho?t ??ng 100% cng su?t m c?ng ch?a ?p ?ng h?t yu c?u c?a khch hng.

Cu?i thng 11/2007, T?p ?on Swire ? ??a vo ho?t ??ng kho Swire B m?i t?i ???ng s? 2, KCN Sng Th?n v?i s?c ch?a 18.000 t?n th?c ph?m ?ng l?nh. Nh?ng m?i khnh thnh ???c 15 ngy th kho l?nh ny ? khng cn m?t ch? tr?ng.

Theo ??i di?n cc cng ty kinh doanh kho l?nh, c?n s?t kho th?c ph?m khng ch? di?n ra trong nh?ng thng c?n t?t m trong nh?ng th?i ?i?m khc trong n?m c?ng lun ??t khch, cc kho lun ??y ?p hng. Tnh tr?ng ny khi?n cho cc cng ty s?n xu?t v kinh doanh th?c ph?m ph?i ch?y ?n ch?y ?o ??t ch? t? r?t s?m.

ng Hi?u Trung, Gim ??c Kho l?nh Lin hi?p, cho bi?t: ? c r?t nhi?u ??n v? ??n ??t v?n ?? h?p tc thu kho, nh?ng cng ty ph?i l?ch s? t? ch?i v khng th? nh?n thm hng. Hi?n nay, Kho Lin Hi?p ? kn ch? t? nay ??n h?t thng 5/2008.

Tnh tr?ng khan hi?m d?n ??n gi thu kho tr? l?nh cc s?n ph?m t?ng nh? vo th?i ?i?m cu?i n?m. So v?i tr??c ?y gi thu kho l?nh t? m?c ph? bi?n l 0,9 USD - 1 USD/t?n hng ? nhch ln 1,2 USD - 1,3 USD/t?n hng.

M?t s? kho l?nh nguyn tr??c ?y ch? tr? hng th?y s?n xu?t kh?u th nay c?ng ph?i chia s? gnh n?ng thi?u kho th?c ph?m nh?p kh?u. Kho S?n S?n (qu?n Bnh Chnh), Kho th?y ??c s?n (qu?n Tn Ph), kho Th??ng Th??ng (qu?n 11) tr??c ?y ch? chuyn tr? l?nh hng th?y s?n xu?t kh?u, nh?ng m?y thng qua ? ph?i ti?p nh?n thm hng ?ng l?nh l th?t heo, b, g v rau qu? nh?p kh?u.

Tnh tr?ng khan hi?m cc kho l?nh tr? th?c ph?m ? ??y nhi?u nh cung c?p d?ch v? lao vo m?t cu?c ?ua m? r?ng di?n tch ho?c xy d?ng m?i cc kho l?nh.

???c bi?t, T?p ?on Swire ? c k? ho?ch xy d?ng thm m?t kho m?i t?i qu?n 7 (TPHCM) vo n?m 2008. Kho l?nh Th?y ??c s?n ?ang tri?n khai xy d?ng m?t kho m?i c s?c ch?a kho?ng 3.000 - 5.000 t?n t?i huy?n Bnh Chnh (TPHCM) v d? ki?n s? chnh th?c ??a vo ho?t ??ng t? qu III n?m 2008. Cng ty An Ph c?ng s?p hon thnh m?t kho l?nh m?i tr? l??ng 6.400 t?n t?i huy?n Thu?n An (Bnh D??ng).

Kh kh?n l?n nh?t c?a cc ??n v? kinh doanh kho l?nh khi m? r?ng ho?t ??ng l ph?i tm m?t b?ng thch h?p ?? xy d?ng h? th?ng kho bi. Theo ng Trung, Kho Lin hi?p ?ang c k? ho?ch m? r?ng di?n tch kho ln g?p ?i trong n?m nay ?? t?ng c??ng kh? n?ng ?p ?ng nhu c?u thu c?a khch hng. Tuy nhin, k? ho?ch ny c thnh cng hay khng cn ph? thu?c vo k?t qu? tm ki?m m?t b?ng.

Nguyn Tu?n

 
Cc tin cng chuyn m?c
Bảng quảng cáo

Doanh nghi?p uy tn

Kho l?nh cho thu Qu?ng Ninh

News image

Tr?i qua nhi?u n?m xy d?ng v pht tri?n, ??n nay Quang Pht ? v ?ang l?n m?nh v? n?ng l?c v quy m ho?t ??ng. V?i cc ho?t ??ng chnh l:  + Kinh doanh C?ng. + D?ch v? xu?t nh?p kh?u. + Xy d?ng cng nghi?p, dn d?ng, giao thng, th?y l?i. + B?c x?p, v?n chuy?n hng ha t?i C?ng th?y n?i ??a.+ D?ch v? cho thu kho l?nh...

Kho l?nh Hong Lai

News image

Cng ty C? PH?N XU?T NH?P KH?U HONG LAI ???c chuy?n ??i t? Cng ty TNHH TM XNK Hong Lai. V?i b? dy kinh nghi?m h?n 20 n?m, Cty CP XNK Hong Lai l m?t trong nh?ng doanh nghi?p hng ??u trong l?nh v?c ch? bi?n v xu?t kh?u h?i s?n. T? n?m 2000 ??n nay, chng ti ? t?ng b??c ??u t? v ??a vo ho?t ??ng h? th?ng kho l?nh cho thu c s?c ch?a 50.000 t?n v?i trang thi?t b? hi?n ??i v cc d?ch v? ??u ???c qu?n l theo tiu chu?n ISO 9001:2000....

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i

News image

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i th??ng (TRANSIMEX - SAIGON) l m?t trong nh?ng Cng ty hng ??u trong l?nh v?c giao nh?n hng ha XNK. H?n 27 n?m h?at ??ng, v??t qua nhi?u th?ng tr?m v th? thch trn th??ng tr??ng, Transimex Saigon khng ng?ng l?n m?nh c? v? quy m l?n ch?t l??ng, ngy cng ???c khch hng trong v ngoi n??c tn nhi?m. ?nh gi v? quy m kinh doanh c?ng nh? kinh nghi?m th?c ti?n hi?n t?i Transimex Saigon ?ang n?m trong top 3 doanh nghi?p hng ??u ho?t ??ng trong l?nh v?c Logistics t?i Vi?t Nam (??ng sau Gemadept v Vinatrans)....

Cng Ty CP ANPHA-AG

News image

S? m?nhc?a C...

Nh th?u l?p ??t kho l?nh cng nghi?p

Gi?i thi?u Cng ty

Trong l?nh v?c l?nh cng nghi?p, ??c bi?t l h? th?ng l?nh cho cc nh my ch? bi?n thu? s?n & th?c ph?m, THI NG?C TU?N ?ang ???c ?nh gi l ??n v? n?ng l?c th?c hi?n nh?ng d? n l?n, t? vi?c l?p k? ho?ch, t? v?n, thi?t k?, cung c?p thi?t b? v thi cng tr?n gi cng trnh.

Ho?t ??ng h?u mi ???c t? ch?c chu ?o c?ng l m?t y?u t? quan tr?ng quy?t ??nh tu?i th? cng trnh.

" alt="News image" style="width:70px;height:56px;margin: 3px;" />

Gi?i...

Bảng quảng cáo
Tag: kho lanh cong nhiep

Kho lanh, kho l?nh, kho lanh cong nghiep, kho lanh bao quan, kho lanh cho thue, lap dat kho lanh,  kho lanh cap dong, kho mat, lanh cong nghiep, l?nh cng nghi?p, dien lanh, ?i?n l?nh, kho lanh thuc pham, kho lanh trai cay, kho lanh thuy san, kho lanh nong san, kho lanh duoc pham, kho lanh vacxin, kho cap dong, ham dong gio, dan lanh, dan nong, cua kho lanh, c?a kho l?nh, cua ban le kho lanh, cua lua kho lanh, cua keo kho lanh, cua nhap hang kho lanh, vat tu dien lanh, thiet bi dien lanh, tam cach nhiet, panel pu, panel ps, panel eps, ong dong, gas lanh, chiller, rmv, tu lanh trung bay, tu lanh cong nghiep, tu cap dong, may lam da vien, may lam nuoc da, evapor, condenser, air conditioner, cold storage, tecumseh, eco, emerson, bitzer, copland, sayo, daikin, bock, danfoss, dixell.Thiết kế web bởi Thết kế web