Thứ hai, 18 Tháng 7 2011 23:34


Trong th?c t? v?n hnh c?ng nh? theo quy chu?n qu?c gia Vi?t Nam, trong ? c ?i?u ki?n chung ??m b?o an ton th?c ph?m l cc s?n ph?m thu? s?n ?ng l?nh tr??c khi ??a vo b?o qu?n ? kho l?nh ph?i ??t nhi?t ?? -18?? C ho?c th?p h?n ? tm s?n ph?m, ???c bao gi ph h?p v ghi nhn theo quy ??nh. Trong ?i?u ki?n b?o qu?n s?n ph?m thu? s?n, nhi?t ?? kho l?nh ph?i ??t ?n ??nh ? -20 ?? C 2 ?? C; nhi?t ?? tm s?n ph?m ph?i ??t -18?? C ho?c th?p h?n. K? c? ??i v?i xe l?nh dng ?? chuyn ch? s?n ph?m thu? s?n ph?i c nhi?t k? theo di nhi?t ?? v ??m b?o nhi?t ?? khng kh bn trong ??t -18?? C ho?c th?p h?n.

Cn theo thng l? th??ng m?i qu?c t? v quy ??nh c?a cc t? ch?c qu?c t? nh? T? ch?c L??ng th?c v Nng nghi?p Lin h?p qu?c (FAO), T? ch?c Y t? th? gi?i (WHO) v T? ch?c Th y th? gi?i (OIE), th?y s?n v s?n ph?m th?y s?n ?ng l?nh ? tr?i qua c?p ?ng ? nhi?t ?? m su (d??i -18?? C) l nhm s?n ph?m khng cn ch?a cc nguy c? gy d?ch b?nh cho ng??i v ??ng v?t.

C? quan Th y Vng VI ? ra thng bo, tr??c ngy 15/7/2010, cc doanh nghi?p kinh doanh d?ch v? cho thu kho b?o qu?n th?y s?n, s?n ph?m th?y s?n v cc DN nh?p kh?u th?y s?n, s?n ph?m th?y s?n c kho b?o qu?n ring ph?i ??ng k h? s? ki?m d?ch v?i C? quan Th y ?? ???c ki?m tra ?i?u ki?n v? sinh th y kho b?o qu?n th?y s?n v s?n ph?m th?y s?n nh?p kh?u. H? s? ??ng k bao g?m: Gi?y ??ng k ki?m tra ?i?u ki?n v? sinh th y v nhi?u h? s? lin quan khc nh?: H? s? k? thu?t c?a kho, Gi?y php kinh doanh, h?p ??ng thu kho,

Cng v?n nu r: C? quan Th y s? ch? ??ng cho cc doanh nghi?p nh?p kh?u th?y s?n, s?n ph?m th?y s?n v?n chuy?n hng v? nh?ng kho ? ???c C? quan Th y ki?m tra v c k?t qu? ??t yu c?u v? sinh th y theo quy ??nh.

Ch?a bi?t C? quan th y s? ki?m tra kho l?nh b?o qu?n th?y s?n theo nh?ng tiu ch v ch? tiu no v trong th?i gian bao lu, nh?ng ?i?u ch?c ch?n l cc DN c nh?p kh?u th?y s?n ?? gia cng v ch? bi?n hng xu?t kh?u s? cng thm kh kh?n khi nguyn li?u th thi?u, m nh?p kh?u v ?i?u ki?n ?? nh?p kh?u th khng d? dng g.

Theo quy chu?n qu?c gia Vi?t Nam, cc s?n ph?m thu? s?n ?ng l?nh tr??c khi ??a vo b?o qu?n ? kho l?nh ph?i ??t nhi?t ?? -18 ??C.

Trong khi cc DN ?ang trng ch? B? NN&PTNT ban hnh Thng t? s?a ??i, b? sung ?i?u 16 & ?i?u 17 c?a Thng t? 06/2010/TT-BNNPTNT quy ??nh trnh t?, th? t?c ki?m d?ch th?y s?n, s?n ph?m th?y s?n th nhi?u DN t?i Ninh Thu?n, Bnh Thu?n, ??ng Nai, Bnh Ph??c, Bnh D??ng, Tp.H? Ch Minh, B R?a - V?ng Tu, Long An, Ti?n Giang, B?n Tre, Ty Ninh l?i th?y lo l?ng khi nh?n ???c thng bo t? C? quan Th y Vng VI v? vi?c chu?n b? ti?n hnh ki?m tra ?i?u ki?n v? sinh th y n?i b?o qu?n th?y s?n, s?n ph?m th?y s?n trong th?i gian cch ly ch? k?t qu? ki?m d?ch.

Trong th?c t? v?n hnh c?ng nh? theo quy chu?n qu?c gia Vi?t Nam, trong ? c ?i?u ki?n chung ??m b?o an ton th?c ph?m l cc s?n ph?m thu? s?n ?ng l?nh tr??c khi ??a vo b?o qu?n ? kho l?nh ph?i ??t nhi?t ?? -18?? C ho?c th?p h?n ? tm s?n ph?m, ???c bao gi ph h?p v ghi nhn theo quy ??nh. Trong ?i?u ki?n b?o qu?n s?n ph?m thu? s?n, nhi?t ?? kho l?nh ph?i ??t ?n ??nh ? -20 ?? C 2 ?? C; nhi?t ?? tm s?n ph?m ph?i ??t -18?? C ho?c th?p h?n. K? c? ??i v?i xe l?nh dng ?? chuyn ch? s?n ph?m thu? s?n ph?i c nhi?t k? theo di nhi?t ?? v ??m b?o nhi?t ?? khng kh bn trong ??t -18?? C ho?c th?p h?n.

Cn theo thng l? th??ng m?i qu?c t? v quy ??nh c?a cc t? ch?c qu?c t? nh? T? ch?c L??ng th?c v Nng nghi?p Lin h?p qu?c (FAO), T? ch?c Y t? th? gi?i (WHO) v T? ch?c Th y th? gi?i (OIE), th?y s?n v s?n ph?m th?y s?n ?ng l?nh ? tr?i qua c?p ?ng ? nhi?t ?? m su (d??i -18?? C) l nhm s?n ph?m khng cn ch?a cc nguy c? gy d?ch b?nh cho ng??i v ??ng v?t.

C? quan Th y Vng VI ? ra thng bo, tr??c ngy 15/7/2010, cc doanh nghi?p kinh doanh d?ch v? cho thu kho b?o qu?n th?y s?n, s?n ph?m th?y s?n v cc DN nh?p kh?u th?y s?n, s?n ph?m th?y s?n c kho b?o qu?n ring ph?i ??ng k h? s? ki?m d?ch v?i C? quan Th y ?? ???c ki?m tra ?i?u ki?n v? sinh th y kho b?o qu?n th?y s?n v s?n ph?m th?y s?n nh?p kh?u. H? s? ??ng k bao g?m: Gi?y ??ng k ki?m tra ?i?u ki?n v? sinh th y v nhi?u h? s? lin quan khc nh?: H? s? k? thu?t c?a kho, Gi?y php kinh doanh, h?p ??ng thu kho,

Cng v?n nu r: C? quan Th y s? ch? ??ng cho cc doanh nghi?p nh?p kh?u th?y s?n, s?n ph?m th?y s?n v?n chuy?n hng v? nh?ng kho ? ???c C? quan Th y ki?m tra v c k?t qu? ??t yu c?u v? sinh th y theo quy ??nh.

Ch?a bi?t C? quan th y s? ki?m tra kho l?nh b?o qu?n th?y s?n theo nh?ng tiu ch v ch? tiu no v trong th?i gian bao lu, nh?ng ?i?u ch?c ch?n l cc DN c nh?p kh?u th?y s?n ?? gia cng v ch? bi?n hng xu?t kh?u s? cng thm kh kh?n khi nguyn li?u th thi?u, m nh?p kh?u v ?i?u ki?n ?? nh?p kh?u th khng d? dng g.

 
Cc tin cng chuyn m?c
Bảng quảng cáo

Doanh nghi?p uy tn

Kho l?nh cho thu Qu?ng Ninh

News image

Tr?i qua nhi?u n?m xy d?ng v pht tri?n, ??n nay Quang Pht ? v ?ang l?n m?nh v? n?ng l?c v quy m ho?t ??ng. V?i cc ho?t ??ng chnh l:  + Kinh doanh C?ng. + D?ch v? xu?t nh?p kh?u. + Xy d?ng cng nghi?p, dn d?ng, giao thng, th?y l?i. + B?c x?p, v?n chuy?n hng ha t?i C?ng th?y n?i ??a.+ D?ch v? cho thu kho l?nh...

Kho l?nh Hong Lai

News image

Cng ty C? PH?N XU?T NH?P KH?U HONG LAI ???c chuy?n ??i t? Cng ty TNHH TM XNK Hong Lai. V?i b? dy kinh nghi?m h?n 20 n?m, Cty CP XNK Hong Lai l m?t trong nh?ng doanh nghi?p hng ??u trong l?nh v?c ch? bi?n v xu?t kh?u h?i s?n. T? n?m 2000 ??n nay, chng ti ? t?ng b??c ??u t? v ??a vo ho?t ??ng h? th?ng kho l?nh cho thu c s?c ch?a 50.000 t?n v?i trang thi?t b? hi?n ??i v cc d?ch v? ??u ???c qu?n l theo tiu chu?n ISO 9001:2000....

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i

News image

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i th??ng (TRANSIMEX - SAIGON) l m?t trong nh?ng Cng ty hng ??u trong l?nh v?c giao nh?n hng ha XNK. H?n 27 n?m h?at ??ng, v??t qua nhi?u th?ng tr?m v th? thch trn th??ng tr??ng, Transimex Saigon khng ng?ng l?n m?nh c? v? quy m l?n ch?t l??ng, ngy cng ???c khch hng trong v ngoi n??c tn nhi?m. ?nh gi v? quy m kinh doanh c?ng nh? kinh nghi?m th?c ti?n hi?n t?i Transimex Saigon ?ang n?m trong top 3 doanh nghi?p hng ??u ho?t ??ng trong l?nh v?c Logistics t?i Vi?t Nam (??ng sau Gemadept v Vinatrans)....

Cng Ty CP ANPHA-AG

News image

S? m?nhc?a C...

Nh th?u l?p ??t kho l?nh cng nghi?p

Gi?i thi?u Cng ty

Trong l?nh v?c l?nh cng nghi?p, ??c bi?t l h? th?ng l?nh cho cc nh my ch? bi?n thu? s?n & th?c ph?m, THI NG?C TU?N ?ang ???c ?nh gi l ??n v? n?ng l?c th?c hi?n nh?ng d? n l?n, t? vi?c l?p k? ho?ch, t? v?n, thi?t k?, cung c?p thi?t b? v thi cng tr?n gi cng trnh.

Ho?t ??ng h?u mi ???c t? ch?c chu ?o c?ng l m?t y?u t? quan tr?ng quy?t ??nh tu?i th? cng trnh.

" alt="News image" style="width:70px;height:56px;margin: 3px;" />

Gi?i...

Bảng quảng cáo
Tag: kho lanh cong nhiep

Kho lanh, kho l?nh, kho lanh cong nghiep, kho lanh bao quan, kho lanh cho thue, lap dat kho lanh,  kho lanh cap dong, kho mat, lanh cong nghiep, l?nh cng nghi?p, dien lanh, ?i?n l?nh, kho lanh thuc pham, kho lanh trai cay, kho lanh thuy san, kho lanh nong san, kho lanh duoc pham, kho lanh vacxin, kho cap dong, ham dong gio, dan lanh, dan nong, cua kho lanh, c?a kho l?nh, cua ban le kho lanh, cua lua kho lanh, cua keo kho lanh, cua nhap hang kho lanh, vat tu dien lanh, thiet bi dien lanh, tam cach nhiet, panel pu, panel ps, panel eps, ong dong, gas lanh, chiller, rmv, tu lanh trung bay, tu lanh cong nghiep, tu cap dong, may lam da vien, may lam nuoc da, evapor, condenser, air conditioner, cold storage, tecumseh, eco, emerson, bitzer, copland, sayo, daikin, bock, danfoss, dixell.Thiết kế web bởi Thết kế web