Thứ hai, 18 Tháng 7 2011 22:13

Kho l?nh b?o qu?n l kho ???c s? d?ng ?? b?o qu?n cc lo?i th?c ph?m, nng s?n, rau qu?, cc s?n ph?m c?a cng nghi?p ho ch?t, cng nghi?p th?c ph?m, cng nghi?p nh? vv

Hi?n nay kho l?nh ???c s? d?ng trong cng nghi?p ch? bi?n th?c ph?m r?t r?ng ri v chi?m m?t t? l? l?n nh?t. Cc d?ng m?t hng b?o qu?n bao g?m:

 

- Kho b?o qu?n th?c ph?m ch? bi?n nh?: Th?t, h?i s?n, ?? h?p

- B?o qu?n nng s?n th?c ph?m, rau qu?.

- B?o qu?n cc s?n ph?m y t?, d??c li?u

- Kho b?o qu?n s?a.

- Kho b?o qu?n v ln men bia.

- B?o qu?n cc s?n ph?m khc.

Phn lo?i kho l?nh

C nhi?u ki?u kho b?o qu?n d?a trn nh?ng c?n c? phn lo?i khc nhau:

a) Theo cng d?ng ng??i ta c th? phn ra cc lo?i kho l?nh nh? sau:

- Kho l?nh s? b?: Dng lm l?nh s? b? hay b?o qu?n t?m th?i th?c ph?m t?i cc nh my ch? bi?n tr??c khi chuy?n sang m?t khu ch? bi?n khc.

- Kho ch? bi?n: ???c s? d?ng trong cc nh my ch? bi?n v b?o qu?n th?c ph?m (nh my ?? h?p, nh my s?a, nh my ch? bi?n thu? s?n, nh my xu?t kh?u th?t vv..) Cc kho l?nh lo?i ny th??ng c dung tch l?n c?n ph?i trang b? h? th?ng c cng su?t l?nh l?n. Ph? t?i c?a kho l?nh lun thay ??i do ph?i xu?t nh?p hng th??ng xuyn.

- Kho phn ph?i, kho trung chuy?n: Dng ?i?u ho cung c?p th?c ph?m cho cc khu v?c dn c?, thnh ph? v d? tr? lu di. Kho l?nh phn ph?i th??ng c dung tch l?n tr? nhi?u m?t hng v c ngh?a r?t l?n ??n ??i s?ng sinh ho?t c?a c? m?t c?ng ??ng.

- Kho th??ng nghi?p: Kho l?nh b?o qu?n cc m?t hng th?c ph?m c?a h? th?ng th??ng nghi?p. Kho dng b?o qu?n t?m th?i cc m?t hng ?ang ???c doanh nghi?p bn trn th? tr??ng.

- Kho v?n t?i (trn tu thu?, t?u ho?, xe t ): ??c ?i?m c?a kho l dung tch l?n, hng b?o qu?n mang tnh t?m th?i ?? v?n chuy?n t? n?i ny sang n?i khc.

- Kho sinh ho?t: ?y l lo?i kho r?t nh? dng trong cc h? gia ?nh, khch s?n, nh hng dng b?o qu?n m?t l??ng hng nh?.

b) Theo nhi?t ?? ng??i ta chia ra:

- Kho b?o qu?n l?nh: Nhi?t ?? b?o qu?n th??ng n?m trong kho?ng -2oC ? 5oC. ??i v?i m?t s? rau qu? nhi?t ??i c?n b?o qu?n ? nhi?t ?? cao h?n (chu?i > 10oC, chanh > 4oC). Ni chung cc m?t hng ch? y?u l rau qu? v cc m?t hng nng s?n.

- Kho b?o qu?n ?ng: Kho ???c s? d?ng ?? b?o qu?n cc m?t hng ? qua c?p ?ng. ? l hng th?c ph?m c ngu?n g?c ??ng v?t. Nhi?t ?? b?o qu?n tu? thu?c vo th?i gian, lo?i th?c ph?m b?o qu?n. Tuy nhin nhi?t ?? b?o qu?n t?i thi?u c?ng ph?i ??t -18oC ?? cho cc vi sinh v?t khng th? pht tri?n lm h? h?i th?c ph?m trong qu trnh b?o qu?n.

- Kho ?a n?ng: Nhi?t ?? b?o qu?n l -12oC

- Kho gia l?nh: Nhi?t ?? 0oC, dng gia l?nh cc s?n ph?m tr??c khi chuy?n sang khu ch? bi?n khc.

- Kho b?o qu?n n??c ?: Nhi?t ?? kho l?nh t?i thi?u -4oC

c) Theo dung tch ch?a. Kch th??c kho l?nh ph? thu?c ch? y?u vo dung tch ch?a hng c?a n. Do ??c ?i?m v? kh? n?ng ch?t t?i cho m?i lo?i th?c ph?m c khc nhau nn th??ng qui dung tch ra t?n th?t (MT-Meet Tons). V d? kho 50MT, Kho 100MT, Kho 150 MT vv.. l nh?ng kho c kh? n?ng ch?a 50, 100, 150 vv.. t?n th?t.

d) Theo ??c ?i?m cch nhi?t ng??i ta chia ra:

- Kho xy: L kho m k?t c?u l ki?n trc xy d?ng v bn trong ng??i ta ti?n hnh b?c cc l?p cch nhi?t. Kho xy chi?m di?n tch l?n, l?p ??t kh, gi thnh t??ng ??i cao, khng ??p, kh tho d? v di chuy?n. M?t khc v? m?t th?m m? v v? sinh kho xy khng ??m b?o t?t. V v?y hi?n nay ? n??c ta ng??i ta t s? d?ng kho xy ?? b?o qu?n th?c ph?m.

- Kho panel: ???c l?p ghp t? cc t?m panel ti?n ch? polyurethan v ???c l?p ghp v?i nhau b?ng cc mc khocamlocking. Kho panel c hnh th?c ??p, g?n v gi thnh t??ng ??i r?, r?t ti?n l?i khi l?p ??t, tho d? v b?o qu?n cc m?t hng th?c ph?m, nng s?n, thu?c men, d??c li?u vv... Hi?n nay nhi?u doanh nghi?p ? n??c ta ? s?n xu?t cc t?m panel cch nhi?t ??t tiu chu?n cao. V th? h?u h?t cc x nghi?p cng nghi?p th?c ph?m ??u s? d?ng kho panel ?? b?o qu?n hng ho

ngu?n: www.kholanh.net

 
Bảng quảng cáo

Doanh nghi?p uy tn

Kho l?nh cho thu Qu?ng Ninh

News image

Tr?i qua nhi?u n?m xy d?ng v pht tri?n, ??n nay Quang Pht ? v ?ang l?n m?nh v? n?ng l?c v quy m ho?t ??ng. V?i cc ho?t ??ng chnh l:  + Kinh doanh C?ng. + D?ch v? xu?t nh?p kh?u. + Xy d?ng cng nghi?p, dn d?ng, giao thng, th?y l?i. + B?c x?p, v?n chuy?n hng ha t?i C?ng th?y n?i ??a.+ D?ch v? cho thu kho l?nh...

Kho l?nh Hong Lai

News image

Cng ty C? PH?N XU?T NH?P KH?U HONG LAI ???c chuy?n ??i t? Cng ty TNHH TM XNK Hong Lai. V?i b? dy kinh nghi?m h?n 20 n?m, Cty CP XNK Hong Lai l m?t trong nh?ng doanh nghi?p hng ??u trong l?nh v?c ch? bi?n v xu?t kh?u h?i s?n. T? n?m 2000 ??n nay, chng ti ? t?ng b??c ??u t? v ??a vo ho?t ??ng h? th?ng kho l?nh cho thu c s?c ch?a 50.000 t?n v?i trang thi?t b? hi?n ??i v cc d?ch v? ??u ???c qu?n l theo tiu chu?n ISO 9001:2000....

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i

News image

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i th??ng (TRANSIMEX - SAIGON) l m?t trong nh?ng Cng ty hng ??u trong l?nh v?c giao nh?n hng ha XNK. H?n 27 n?m h?at ??ng, v??t qua nhi?u th?ng tr?m v th? thch trn th??ng tr??ng, Transimex Saigon khng ng?ng l?n m?nh c? v? quy m l?n ch?t l??ng, ngy cng ???c khch hng trong v ngoi n??c tn nhi?m. ?nh gi v? quy m kinh doanh c?ng nh? kinh nghi?m th?c ti?n hi?n t?i Transimex Saigon ?ang n?m trong top 3 doanh nghi?p hng ??u ho?t ??ng trong l?nh v?c Logistics t?i Vi?t Nam (??ng sau Gemadept v Vinatrans)....

Cng Ty CP ANPHA-AG

News image

S? m?nhc?a C...

Nh th?u l?p ??t kho l?nh cng nghi?p

Gi?i thi?u Cng ty

Trong l?nh v?c l?nh cng nghi?p, ??c bi?t l h? th?ng l?nh cho cc nh my ch? bi?n thu? s?n & th?c ph?m, THI NG?C TU?N ?ang ???c ?nh gi l ??n v? n?ng l?c th?c hi?n nh?ng d? n l?n, t? vi?c l?p k? ho?ch, t? v?n, thi?t k?, cung c?p thi?t b? v thi cng tr?n gi cng trnh.

Ho?t ??ng h?u mi ???c t? ch?c chu ?o c?ng l m?t y?u t? quan tr?ng quy?t ??nh tu?i th? cng trnh.

" alt="News image" style="width:70px;height:56px;margin: 3px;" />

Gi?i...

Bảng quảng cáo
Tag: kho lanh cong nhiep

Kho lanh, kho l?nh, kho lanh cong nghiep, kho lanh bao quan, kho lanh cho thue, lap dat kho lanh,  kho lanh cap dong, kho mat, lanh cong nghiep, l?nh cng nghi?p, dien lanh, ?i?n l?nh, kho lanh thuc pham, kho lanh trai cay, kho lanh thuy san, kho lanh nong san, kho lanh duoc pham, kho lanh vacxin, kho cap dong, ham dong gio, dan lanh, dan nong, cua kho lanh, c?a kho l?nh, cua ban le kho lanh, cua lua kho lanh, cua keo kho lanh, cua nhap hang kho lanh, vat tu dien lanh, thiet bi dien lanh, tam cach nhiet, panel pu, panel ps, panel eps, ong dong, gas lanh, chiller, rmv, tu lanh trung bay, tu lanh cong nghiep, tu cap dong, may lam da vien, may lam nuoc da, evapor, condenser, air conditioner, cold storage, tecumseh, eco, emerson, bitzer, copland, sayo, daikin, bock, danfoss, dixell.Thiết kế web bởi Thết kế web