Thứ ba, 19 Tháng 7 2011 00:05

Kho l?nh b?o qu?n l kho ???c s? d?ng ?? b?o qu?n cc lo?i th?c ph?m, nng s?n, rau qu?, cc s?n ph?m c?a cng nghi?p ha ch?t, cng nghi?p th?c ph?m, cng nghi?p nh?...Hi?n nay kho l?nh ???c s? d?ng trong cng nghi?p ch? bi?n th?c ph?m r?t r?ng r?i v chi?m m?t t? l? r?t l?n.
-
Trong nh?ng n?m qua k? thu?t l?nh ? c nh?ng thay ??i quan tr?ng trn th? gi?i v ? c? Vi?t Nam ta. N th?c s? ? ?i su vo h?t cc ngnh kinh t? ?ang pht tri?n nhanh v h? tr? tch c?c cho cc ngnh ?. ??c bi?t l ngnh cng ngh? th?c ph?m, ch? bi?n b?o qu?n th?t c, rau qu?...

 

Ngy nay trnh ?? khoa h?c k? thu?t pht tri?n r?t nhanh. Nh?ng thnh t?u v? khoa h?c k? thu?t ? ???c ?ng d?ng r?ng ri vo trong cc ngnh cng nghi?p c?ng nh? nng nghi?p. Do ? n?ng su?t lao ??ng ngy cng t?ng, s?n ph?m lm ra ngy cng nhi?u m nhu c?u tiu dng cn h?n ch? d?n ??n s?n ph?m d? th?a. ?? tiu th? h?t nh?ng s?n ph?m d? th?a ? th ng??i ta ph?i ch? bi?n v b?o qu?n n b?ng cch lm l?nh ?ng ?? xu?t kh?u. Nh?ng n??c ta hi?n nay cn r?t t nh?ng kho l?nh b?o qu?n, khng ?p ?ng ?? nhu c?u.

Tr??c tnh hnh ? v?i nh?ng ki?n th?c ? h?c v cng v?i s? h??ng d?n t?n tnh c?a th?y gio PGS.TS L Ch Hi?p v ton th? cc th?y c trong b? mn: "Cng ngh? nhi?t l?nh" (tr??ng ??i h?c Bch Khoa TPHCM) em xin lm ?? n t?t nghi?p v?i ?? ti "Thi?t k? kho l?nh TON PHT" b?o qu?n th?t v?i dung tch 5000MT ???c ??t t?i H? Ch Minh.

M?C L?C

L?I M? ??U    
B?NG CC K HI?U QUY ??C

CH??NG I  VAI TR C?A H? TH?NG L?NH TRONG N?N KINH T? QU?C DN

1.1 VAI TR    
1.2 ?NG D?NG TRONG NGNH CH? BI?N V B?O QU?N TH?C PH?M

1.2.1 Tc d?ng c?a nhi?t ?? th?p ??i v?i th?c ph?m   
1.2.2 Cc ch? ?? x? l l?nh th?c ph?m   
1.2.3 ?ng d?ng trong cc ngnh khc   
1.3 TM Hi?U V? KHO L?NH B?O QU?N
1.3.1 Kho l?nh b?o qu?n   
1.3.2 Phn lo?i kho l?nh    
1.4 T?NG QUAN V? KHO L?NH TON PHT
1.4.1 S?n ph?m   
1.4.2 C? c?u t? ch?c v ch?c n?ng nhi?m v? cc ??n v? trong cng ty   
1.4.3 T?ng quan m?t b?ng c?a cng ty

CH??NG II  TNH TON C?U TRC KHO L?NH

2.1 CH?N PH??NG N THI?T K? KHO L?NH
2.1.1 Yu c?u ??i v?i quy ho?ch m?t b?ng kho l?nh   
2.1.2 Yu c?u bu?ng my v thi?t b?   
2.2 CH?N PH??NG N XY D?NG KHO L?NH
2.3 CH?N M?T B?NG XY D?NG KHO L?NH    
2.4 HNH KH?I KHO L?NH    
2.5 CH?N THNG S? THI?T K?

2.5.1 Ch?n nhi?t ?? b?o qu?n    
2.5.2 ?? ?m khng kh trong kho    
2.5.3    Thng s? ??a l, kh t??ng ? Thnh Ph? H? Ch Minh    
2.6 NGUYN T?C X?P HNG TRONG KHO L?NH
2.6.1 Nguyn t?c thng gi    
2.6.2 Nguyn t?c hng vo tr??c ra tr??c    
2.6.3 Nguyn t?c gom hng    
2.6.4 Nguyn t?c an ton   
2.7 K? THU?T X?P KHO
2.7.1 S? d?ng Palet    
2.7.2 Thng gi   
2.7.3 Ch?a l?i ?i   
2.7.4 Xy t?    
2.8 XC ??NH KCH TH??C KHO L?NH   
2.9 THI?T K? C?U TRC KHO L?NH

2.9.1 Thi?t k? c?u trc n?n    
2.9.2 C?u trc vch v tr?n kho l?nh   
2.9.3 C?u trc mi kho l?nh   
2.9.4 C?u trc c?a v mn ch?n kh   
2.10 M?T S? V?N ?? KHI THI?T K?, L?P ??T V S? D?NG KHO L?NH
2.10.1 Hi?n t??ng l?t ?m   
2.10.2 Hi?n t??ng c?i n?n do b?ng   
2.10.3 Hi?n t??ng l?t khng kh   
2.10.4. Tu?n hon gi trong kho l?nh  
2.10.5 X? b?ng dn l?nh

Ch??ng III TNH PH? T?I NHI?T KHO L?NH

3.1 TNH NHI?T KHO L?NH B?O QU?N
3.1.1 Dng nhi?t truy?n qua k?t c?u bao che   
3.1.2 Dng nhi?t do s?n ph?m v bao b t?a ra   
3.1.3 Dng nhi?t do thng s? bu?ng l?nh   
3.1.4    Cc dng nhi?t do v?n hnh   
3.2 Xc ??nh ph? t?i thi?t b?, my nn v t?ng h?p cc k?t qu?   
3.2.1 Xc ??nh ph? t?i nhi?t cc thi?t b?   
3.2.2 Ph? t?i nhi?t my nn   
3.3 CH?N H? TH?NG L?NH
3.3.1 Ch?n ph??ng php lm l?nh   
3.3.2 Ch?n mi ch?t l?nh

Ch??ng IV S? ?? NGUYN L H? TH?NG L?NH V C?U T?O CC THI?T B? CHNH

4.1 CH?N THNG S? LM VI?C   
4.2 TNH CH?N MY NN V L?A CH?N CC THI?T B?

4.2.1 Ch?n my nn   
4.2.1.1 Ch?n my nn kho l?nh   
4.2.1.2 Ch?n my nn phng ??m   
4.2.2 Thi?t b? ng?ng t?   
4.2.2.1 Ch?n thi?t b? ng?ng t? kho l?nh   
4.2.2.2 Ch?n thi?t b? ng?ng t? phng ??m  
4.2.3 Thi?t b? bay h?i   
4.2.3.1 Thi?t b? bay h?i kho l?nh   
4.2.3.2 Thi?t b? bay h?i hnh lang ??m   
4.2.4 Van ti?t l?u cn b?ng ngoi   
4.2.5 Ch?n cc thi?t b? khc c?a h? th?ng l?nh  
4.2.5.1 Bnh ch?a cao p   
4.2.5.2 Bnh trung gian   
4.2.5.3 Bnh tch d?u   
4.2.5.4 Bnh tch l?ng  
4.2.5.5 Bnh ch?a d?u    
4.2.5.6 Bnh tch kh khng ng?ng   
4.2.5.7 Thp gi?i nhi?t   
4.2.5.8 ???ng ?ng mi ch?t

Ch??ng V L?P ??T H? TH?NG L?NH

5.1 L?P ??T CC THI?T B?
5.1.1 L?p ??t my nn l?nh   
5.1.2 L?p ??t panel kho l?nh   
5.1.3 L?p ??t thi?t b? ng?ng t?   
5.1.4 L?p ??t thi?t b? bay h?i   
5.1.5 L?p ??t van ti?t l?u mng cn b?ng ngoi   
5.1.6 L?p ??t ???ng ?ng   
5.1.7 L?p ??t cc thi?t b? khc   
5.2 TH? KN, TH? B?N V CHN KHNG H? TH?NG L?NH
5.3 N?P MI CH?T CHO H? TH?NG L?NH
5.3.1 Xc ??nh l??ng mi ch?t c?n n?p   
5.3.2 N?p mi ch?t cho h? th?ng l?nh

Ch??ng VI PH?N M?CH ?I?N

6.1 CC THI?T B? ?I?U KHI?N
6.1.1 Aptomat (MCCB)   
6.1.2 R? le nhi?t b?o v? qu dng v qu nhi?t (OCR)  
6.1.3 Cng t?c t? v r? le trung gian   
6.1.4 R? le b?o v? SAMWHA   
6.1.5 B? ?i?u khi?n Dixell    
Dixell XC 811M   
Dixell XT121C   
Dixell XR 775C   
6.1.6 Thi?t b? b?o v? v ?i?u khi?n  
Thi?t b? ?i?u khi?n ki?m tra l?u l??ng d?u  INT 69VS   
R? le b?o v? pha PMR   
PLC  TWDLCAA-40-DRF   
PLC TWDDRA16RT   
PLC TWDDI 16DT    
6.1.7 R? le b?o v? p su?t v thermostat   
6.1.8  R? le b?o v? p su?t n??c (WP) v r? le l?u l??ng (Flow Switch)  
6.2 CC K HI?U B?N V?
6.3 ?I?U KHI?N V B?O V? H? TH?NG L?NH
6.3.1  B?o v? my nn   
6.3.2 ?i?u khi?n m?c d?ch ? bnh trung gian   
6.3.3 ?i?u khi?n m?c d?ch ? bnh gi?a m?c   
6.3.4 ?i?u khi?n m?c d?ch ? bnh ch?a h? p   
6.3.5 ?i?u khi?n nhi?t ?? phng l?nh   
6.4 THUY?T MINH B?N V? M?CH ?I?N

PH? L?C   
TI LI?U THAM KH?O

 
Bảng quảng cáo

Doanh nghi?p uy tn

Kho l?nh cho thu Qu?ng Ninh

News image

Tr?i qua nhi?u n?m xy d?ng v pht tri?n, ??n nay Quang Pht ? v ?ang l?n m?nh v? n?ng l?c v quy m ho?t ??ng. V?i cc ho?t ??ng chnh l:  + Kinh doanh C?ng. + D?ch v? xu?t nh?p kh?u. + Xy d?ng cng nghi?p, dn d?ng, giao thng, th?y l?i. + B?c x?p, v?n chuy?n hng ha t?i C?ng th?y n?i ??a.+ D?ch v? cho thu kho l?nh...

Kho l?nh Hong Lai

News image

Cng ty C? PH?N XU?T NH?P KH?U HONG LAI ???c chuy?n ??i t? Cng ty TNHH TM XNK Hong Lai. V?i b? dy kinh nghi?m h?n 20 n?m, Cty CP XNK Hong Lai l m?t trong nh?ng doanh nghi?p hng ??u trong l?nh v?c ch? bi?n v xu?t kh?u h?i s?n. T? n?m 2000 ??n nay, chng ti ? t?ng b??c ??u t? v ??a vo ho?t ??ng h? th?ng kho l?nh cho thu c s?c ch?a 50.000 t?n v?i trang thi?t b? hi?n ??i v cc d?ch v? ??u ???c qu?n l theo tiu chu?n ISO 9001:2000....

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i

News image

Cng ty C? ph?n Kho v?n Giao nh?n Ngo?i th??ng (TRANSIMEX - SAIGON) l m?t trong nh?ng Cng ty hng ??u trong l?nh v?c giao nh?n hng ha XNK. H?n 27 n?m h?at ??ng, v??t qua nhi?u th?ng tr?m v th? thch trn th??ng tr??ng, Transimex Saigon khng ng?ng l?n m?nh c? v? quy m l?n ch?t l??ng, ngy cng ???c khch hng trong v ngoi n??c tn nhi?m. ?nh gi v? quy m kinh doanh c?ng nh? kinh nghi?m th?c ti?n hi?n t?i Transimex Saigon ?ang n?m trong top 3 doanh nghi?p hng ??u ho?t ??ng trong l?nh v?c Logistics t?i Vi?t Nam (??ng sau Gemadept v Vinatrans)....

Cng Ty CP ANPHA-AG

News image

S? m?nhc?a C...

Nh th?u l?p ??t kho l?nh cng nghi?p

Gi?i thi?u Cng ty

Trong l?nh v?c l?nh cng nghi?p, ??c bi?t l h? th?ng l?nh cho cc nh my ch? bi?n thu? s?n & th?c ph?m, THI NG?C TU?N ?ang ???c ?nh gi l ??n v? n?ng l?c th?c hi?n nh?ng d? n l?n, t? vi?c l?p k? ho?ch, t? v?n, thi?t k?, cung c?p thi?t b? v thi cng tr?n gi cng trnh.

Ho?t ??ng h?u mi ???c t? ch?c chu ?o c?ng l m?t y?u t? quan tr?ng quy?t ??nh tu?i th? cng trnh.

" alt="News image" style="width:70px;height:56px;margin: 3px;" />

Gi?i...

Bảng quảng cáo
Tag: kho lanh cong nhiep

Kho lanh, kho l?nh, kho lanh cong nghiep, kho lanh bao quan, kho lanh cho thue, lap dat kho lanh,  kho lanh cap dong, kho mat, lanh cong nghiep, l?nh cng nghi?p, dien lanh, ?i?n l?nh, kho lanh thuc pham, kho lanh trai cay, kho lanh thuy san, kho lanh nong san, kho lanh duoc pham, kho lanh vacxin, kho cap dong, ham dong gio, dan lanh, dan nong, cua kho lanh, c?a kho l?nh, cua ban le kho lanh, cua lua kho lanh, cua keo kho lanh, cua nhap hang kho lanh, vat tu dien lanh, thiet bi dien lanh, tam cach nhiet, panel pu, panel ps, panel eps, ong dong, gas lanh, chiller, rmv, tu lanh trung bay, tu lanh cong nghiep, tu cap dong, may lam da vien, may lam nuoc da, evapor, condenser, air conditioner, cold storage, tecumseh, eco, emerson, bitzer, copland, sayo, daikin, bock, danfoss, dixell.Thiết kế web bởi Thết kế web